• *मुख्यपृष्ठ*
 • *डाऊनलोड*
 • *सेवा विषयक*
 • *नियम व पुस्तके*
 • *शासकिय योजना*
 • *महत्वाचे*
 • *आमच्या विषयी*
 • *सर्व लेख वाचा*
 • *शोध विभाग*
 • *बदली विभाग*
 • *महाराष्ट्र लाेकसेवा हक्क अध्यादेश*
 • *प्रश्न येथे विचारा*
 • *संगणक विभाग*
 • *डॉ.संजय कुंडेटकर सर,विभाग*
 • *महाराष्ट्रातील सर्व गावांचे गाव नकाशे गट/सर्वे निहाय*
 • *ई-फेरफार*विभाग*
 • *सेवांतर्गत परीक्षा *विभाग*
 • *echawdi you tube chenel *
 • Sports

  महाराष्ट्रातील तलाठी संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत! सतत अपडेट होणाऱ्या या संकेतस्थळाला आणखी चांगले बनविण्यासाठी आपल्या कडे GR,ऑनलाईन विषयी माहीती व ईतर संदर्भ साहीत्य असल्यास ckamraj@outlook.com ह्या मेल id वर पाठवा.ती माहिती या संकेतस्थळावर आपल्या नावासह प्रसिध्द केली जाईल..धन्यवाद!!

  २९ मार्च, २०१५

  अंशदान निवृत्तीवेतन योजना

  1) नवीन परिभाषीत अंशदान निवृत्तीवेतन योजना जमा झालेल्या अंशदानावर सन 2014-15  करिता व्याज दर   8.7 %  ठरविण्‍यात आले आहे.सदर व्‍याज दर हा दि.01/04/2014 पासुन लागु करण्‍यात आले आहे करिता शासन निर्णय येथे पाहावयास मिळेल

  ९ मार्च, २०१५

  अधिकार अभिलेख व गाव नमुने

  अधिकार अभिलेख विषयक विविध गाव नमुन्यातील नोंदवहया अद्यावत ठेवणे बाबत चा नविन शासन निर्णय येथे पाहता येईल. तहस‍िलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी अन्य क्षेत्रीय महसूल अधिकारी यांना उक्त न‍ियमांची पूतर्ता करुन अधिकार अधिलेख विषयक गाव  नमुने अद्यावत  ठेवण्यासंदर्भात  कार्यवाही करण्याबाबत सुचीत केले आहे. 

  स्वघोषणापत्र व स्वयंसाक्षांकना बाबत.

  सर्व शासकीय कायालये, स्थानिक स्वराज्यसंस्था   इत्यादी शासकीय संस्थामध्ये शपथपत्र (Affidavit), ऐवजी स्वयं घोषणापत्र (Self Declaration) व प्रमाणपत्रे / कागदपत्राांच्या साक्षांकित प्रती (Attested copies) ऐवजी स्वयंसाक्षांकित प्रती ( Self Attested Copies) स्वीकृत करण्यासंदर्भात( शासकीय सोयी / सुविधाकरिता शपथपत्राऐवजी स्वघोषणापत्र व कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती स्विकारणे बाबतचा ) शासन निर्णय येथे पाहा.