• *मुख्यपृष्ठ*
 • *ई-फेरफार*
 • *डाऊनलोड*
 • *सेवा विषयक*
 • *नियम व पुस्तके*
 • *शासकिय योजना*
 • *महत्वाचे*
 • *आमच्या विषयी*
 • *सर्व लेख वाचा*
 • *शोध विभाग*
 • *बदली विभाग*
 • *महाराष्ट्र लाेकसेवा हक्क अध्यादेश*
 • *प्रश्न येथे विचारा*
 • *संगणक विभाग*
 • *डॉ.संजय कुंडेटकर सर,विभाग*
 • Sports

  महाराष्ट्रातील तलाठी संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत! सतत अपडेट होणाऱ्या या संकेतस्थळाला आणखी चांगले बनविण्यासाठी आपल्या कडे GR,ऑनलाईन विषयी माहीती व ईतर संदर्भ साहीत्य असल्यास ckamraj@outlook.com ह्या मेल id वर पाठवा.ती माहिती या संकेतस्थळावर आपल्या नावासह प्रसिध्द केली जाईल..धन्यवाद!!

  ७ डिसेंबर, २०१७

  महाराष्‍ट्र जमिन महसुल अधिनियम 1966 कलम 42 ते 45 मधिल सुधारणा

                        महाराष्‍ट्र जमिन महसुल अधिनियम 1966  चे कलम 42 ते 45 मध्‍ये गेल्‍या 4 वर्षात अनेक सुधारणा केल्‍या आहेत.नगर परिषद पर‍िसर येेेेथे शासनाने विकास योजने अंतर्गत क्षेत्र निश्‍चीत करुन अकृषक वापर करणे बाबत  धोरण ठरविले आहे.ज्‍या ठ‍िकाणी विकास आराखडा अंतीम र‍ित्‍या प्रस‍िध्‍द झाला नाही  त्‍या साठीचे धोरण .त्‍या सर्व सुधारणा बाबत काय कार्यवाही करावी यांची माहीती सर्व महसुल अधिकारी,कर्मचारी,तलाठी,नागरीक यांना व्‍हावा या साठी सर्व सुधारणांचे PDF  कॉपी खालील लिंक वर ठेवण्‍यात आल्‍या आहे.
                   

                                                                   * संकलन*
                                               श्री शशीकांत सानप तलाठी-ता.पनवेल
                                               श्री कामराज चौधरी तलाठी-ता.पुसद   २८ ऑक्टोबर, २०१७

  विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा नमुना उत्तर पत्रिका (ssd notes)

  तलाठी संवर्ग सेवा प्रवेश केल्यानंतर सेवेत कायम होणेसाठी 4 वर्षात 3 संधीत विभागीय दुय्यम सेवा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे.त्यानुसार शासन निर्णया नुसार दरवर्षी सप्टेंबर / ऑक्टोबरमध्ये सदर परीक्षेचे आयोजन प्रत्येक जिल्हावार होत असते नवीन तलाठी यांना सदर परीक्षेसाठी आवश्यक संदर्भ साहित्य वेळेवर उपलब्ध होत नाही किंव्हा परीक्षेचे स्वरूप माहिती होत नाही. या साठी आपले महसूल मित्र श्री मोहसीन शेख तलाठी ता.कर्जत जिल्हा अहमदनगर यांनी विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षेच्या सर्व 1 ते 4 पेपरच्या नमुना उत्तर पत्रिका तयार केल्या आहे.  त्या आपल्याला खलील पेपर क्रमांक नुसार लिंक वरून pdf स्वरूपात डाउनलोड करता येईल


  लेख 
  महसूल मित्र श्री मोहसीन शेख तलाठी ता.कर्जत

  ४ ऑगस्ट, २०१७

  नविन खाता मास्‍टर पुर्व तयारी software फाईल

  खाता मास्‍टर मध्‍ये दुरुस्‍ती साठी आपनास खात्‍याची पुर्व तयारी करावी लागेल .त्‍यात समान आलेली नावे,नावातील स्‍पेलींगमध्‍ये चुका ई. शोधावे लागेल. त्‍यासाठी आपनास Excel sheet मध्‍ये सदर Data घ्‍यावा लागतो व वरिल कार्यवाही करावी लागते. ती पुर्वतयारी अधिक सुलभ व्‍हावी या करिता आपनासर्वां साठी New  Data  arrange software Split file  श्री इकबाल मुलाणी तांत्रीक सहाय्यक यांनी तयार केले आहे.हे सॉफ्टवेअर वापरुन आपन अगदी कमी वेळात खाता मास्‍टर पुर्व तयारी अचुक तय्यार करु शकाल.


  ई-फेरफार किंवा रिएडीट मधून जी ८अ ची यादी आपण खाते विभागणी व एकत्रीकारणासाठी वापरत होतो त्याच यादीचा उपयोग करून आपण Split_Final मध्ये अत्यंत सोप्या पद्धतीने उत्कृष्ट प्रतीचे काम करू शकतो. आपणास हस्तलिखित अभिलेखामध्ये खातेदारांच्या नावांमध्ये नजरचुकीने झालेल्या संपूर्ण चुका लक्षात येतील. व खाते विभागणी व एकत्रीकारण कामात अत्यंत सुलभता येते.

  • १)      जी ८अ ची यादी सॉर्ट करून आपण खाते विभागणी व एकत्रीकारणासाठी वापरात होतो या यादीमधील १.खाते क्रमांक व २. खातेदारांच्या नावांची संपूर्ण गावाची यादी कॉपी करून Split_Final फाईल मधील Sheet1 मध्ये दिलेल्या कॉलम मध्ये नमुन्यासाठी दिलेला (फक्त खातेदारांचा डाटा सिलेक्ट करून डीलीट करून) पेस्ट करा. व (खातेदारांची यादी Split करणेसाठी येथे क्लिक करा.) या बटनवर क्लिक करा ......... आणि Sheet2 पहा.
   २)      Sheet 2  मध्‍ये  खाते क्रमांक A कॉलम ला पेस्‍ट करा.

   फक्त इतकंच काम करून आपणास असे लक्षात येईल कि आपल्या गावामधील सर्व डुप्लीकेट असलेली खाती Sheet2 मध्ये लाल रंगामध्ये दिसून येतील.  ते पाहून पुढील कार्यवाही करावी.

  Created By

  श्री इकबाल मुलाणी. तांत्रीक सहाय्यक, 
  कोरेगांव जि.सातारा

  Published By 

  कामराज चौधरी तलाठी-पुसद जि.यवतमाळ
  ckamraj@outlook.com 
  www.talathiinmaharashtra.in 

  ३० जुलै, २०१७

  खाता मास्‍टर व RE-Edit मार्गदर्शक PPT

  DILRMP प्रकल्‍पांतर्गत हस्‍तलिखीत 7/12 व संगणीकृत 7/12 जुळविणेचे दुष्‍टीने चावडी वाचन कार्यक्रमांतर्गत 7/12 तपासणी माहीमेस प्रारंभ झाला व त्‍यातुन निघणा-या त्रुटीच्‍या दुरुस्‍ती साठी खाता मास्‍टर व रिएडीट प्रणाली  उपलब्‍ध करुन दिली आहे. त्‍या प्रणालीत कशा प्रकारे काम करावे या साठी राज्‍य समन्‍वयेक ई-फेरफार प्रकल्‍प व महाराष्‍ट्रातील अनेक तलाठी यांनी तयार केलेल्‍या मार्गदर्शक सुचनांच्‍या PPT  फाईल सर्व तलाठी यांना खालील लींंक वरुन उपलब्‍ध करुन घेता येेेेईल. 


  • संकलन 
  • कामराज चौधरी तलाठी पुसद जि.यवतमाळ   २४ जुलै, २०१७

  प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 2017

  संपूर्ण देशात एकाच प्रकारचा पीक विमा असावा या साठी सन 2016 पासून संपूर्ण देशात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे . त्यानुसार पिकाच्या एकूण जोखिम स्तराच्या 2% प्रीमियम भरावे लागेल उदा.सोयाबीन पिकास जोखीम स्तर 40000 रु आहे त्याचा प्रीमियम 800 रु आहे . सदर पीक विमा या वर्षी महा ई सेवा केंद्रात सुद्धा भरता येईल अधिक माहिती साठी खालील माहीती पत्रक पहा.

  संकलन 
  कामराज चौधरी तलाठी पुसद जिल्हा यवतमाळ  १८ जुलै, २०१७

  Re-edit खाता मास्‍टर पुर्व तयारी Data arrange software

  DILRMP प्रकल्‍पांतर्गत हस्‍तलि‍खित 7/12 व संगणीकृत 7/12 जुळविणेचे दृष्‍टीने आपन Edit Module वापरुन 7/12 मधिल दुरुस्‍ती केल्‍या आहे. त्‍यानंतर चावडी वाचनामध्‍ये आढळुन आलेल्‍या चुका,तपासणी अधिकारी यांनी तपासणीतील चुका ई.दुरुस्‍ती साठी Re-edit मोडुल दिले  आहे. आणी त्‍यातच आपनास खात्‍या संबंधी दुरुस्‍ती साठी खाता मास्‍टर दिले आहे. या खाता मास्‍टर मध्‍ये दुरुस्‍ती साठी आपनास खात्‍याची पुर्व तयारी करावी लागेल .त्‍यात समान आलेली नावे,नावातील स्‍पेलींगमध्‍ये चुका ई. शोधावे लागेल. त्‍यासाठी आपनास Excel sheet मध्‍ये सदर Data घ्‍यावा लागतो व वरिल कार्यवाही करावी लागते. ती पुर्वतयारी अधिक सुलभ व्‍हावी या करिता आपनासर्वां साठी  Data  arrange software श्री इकबाल मुलाणी तांत्रीक सहाय्यक यांनी तयार केले आहे.हे सॉफ्टवेअर वापरुन आपन अगदी कमी वेळात खाता मास्‍टर पुर्व तयारी अचुक तय्यार करु शकाल.
  • सर्व प्रथम OCU मधुन खातेदार यादी कॉपी करुन घ्‍या.
  • सदर कॉपी यादी या Excel Sheet मधील Data Sheet मध्‍ये पेस्‍ट करा 
  • त्‍यानंतर पुठील Sheet वरील गटक्रमांक, खाता क्रमांक व खातेदाराचे नाव ई कोण्‍ातेही ऑपश्‍न वापरुन आपन यादी Short करु शकतो. 
  सदर Excel Sheet Data  arrange software डाउुनलोड करणे साठी खालील लिंक वर क्‍लीक करुन मिळवा


  श्री इकबाल मुलाणी. तांत्रीक सहाय्यक, 
  कोरेगांव जि.सातारा

  Published By 

  कामराज चौधरी तलाठी-पुसद जि.यवतमाळ
  ckamraj@outlook.com 
  www.talathiinmaharashtra.in