• *मुख्यपृष्ठ*
 • *ई-फेरफार*
 • *डाऊनलोड*
 • *सेवा विषयक*
 • *नियम व पुस्तके*
 • *शासकिय योजना*
 • *महत्वाचे*
 • *आमच्या विषयी*
 • *सर्व लेख वाचा*
 • *शोध विभाग*
 • *बदली विभाग*
 • *महाराष्ट्र लाेकसेवा हक्क अध्यादेश*
 • *प्रश्न येथे विचारा*
 • *संगणक विभाग*
 • *डॉ.संजय कुंडेटकर सर,विभाग*
 • Sports

  महाराष्ट्रातील तलाठी संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत! सतत अपडेट होणाऱ्या या संकेतस्थळाला आणखी चांगले बनविण्यासाठी आपल्या कडे GR,ऑनलाईन विषयी माहीती व ईतर संदर्भ साहीत्य असल्यास ckamraj@outlook.com ह्या मेल id वर पाठवा.ती माहिती या संकेतस्थळावर आपल्या नावासह प्रसिध्द केली जाईल..धन्यवाद!!

  २१ फेब्रुवारी, २०१९

  Income Tax Software 2018-2019

  प्रत्‍येक शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांना प्रत्‍येक आर्थिक वर्षात आपल्‍या एकत्रीत वार्षिक आय नुसारआयकर विवरण पत्र भरावे लागते (FORM NO 16).या बाबत आपनास फारशी माहीती नसते व असली तरी ती तयार करण्‍यास फारसा वेळ नसतो. या सर्व बाबींचा विचार करुन सर्व शासकिय कर्मचारी/अधिकारी यांचे करिता श्री.सुधाकरजी गिरे, तलाठी- खामगांव जि. बुलढाणा यांनी अगदी सोपे व सुटसुटीत INCOME Tax (FORM NO 16) Software तयार केले आहे. व सर्वांना त्‍याचा उपयोग व्‍हावा या साठी ते #"महाराष्‍ट्रातील तलाठी" या आपल्‍या संकेत स्‍थळावर उपलब्‍ध करुन दिले आहे.या Software मध्‍ये केवळ तुमचे चालु महीण्‍याचे Basic pay व  इतर Deduction  टाकावे आपले FORM NO 16 लगेच तयार होईल. तेव्‍हा सदर Software डाऊनलोड करणे करिता खालील लिंक वर जावे. 

  आयकर कपात माहिती-आर्थिक वर्ष-२०१८-१९

                          आर्थिक वर्ष-२०१८-१९ या वर्षा करिता करपात्र उत्त्पन्न २.५० लाखाचे पुढे आहे. बजेट -२०१८ नुसार सर्व कर्मचारी आणि करदात्यांना स्टडर्ड डिडक्शन रु.४०.००० /- देण्यात आले आहे. कपात मध्ये ८० सी सी ची मर्यादा १.५० लाख रु मागील वर्षा प्रमाणेच ठेवण्यात आले आहे. नवीन कर्मचारीवर्गा करिता Nps मध्ये हेणारी कपात ८० सी सी डी (२) Nps-I संपूर्ण सूट आणि Nps मध्ये हेणारी कपात ८० सी सी डी (२) Nps-II होणारी गुंतवणूक रु.५००००/- पर्यंत माफ करण्यात आले आहे. कलम ८७ ए- नुसार करपात्र उत्पन्न 3,50,000 /- चे आत आहे.त्यांना त्याचे देय करा एवढी मात्र कमाल २५०० /- इतकी सूट देण्यात आले.
  आयकर कलाम १० नुसार वजावटीस पात्र असलेले वाहतूक भत्ता व ओषधोपचाराच्या खर्चाची  (गंभीर आजार सोडून) सूट  या वर्षी रद्द करण्यात आले आहे. वरील प्रमाणे येणाऱ्या आयकरावर 3 % सेस चा  4 % करण्यात आले आहे.

    1. Standard Deduction (Rs 40,000) Budget 2018
    2.Additional Deduction u/c 80CCD (1b) NPS-II (Max Rs 50,000/-)
    3. 80 CCD (2)Nps -I Govt. Employees Pension Plan (u/s 80CCD)
    4. 80DDB Expenditure on Selected Medical Treatment for self/       
       dependent(Max Rs 1,00,000/-) only Medical Reimbuesment bill 
                     
  आयकर 2018-19 चे आयकर विवरण कसे भरावे या याबाबत माहिती खालील प्रमाणे आहे.
  सर्व प्रथम Microsoft Excel फाईल चे कर्मचारी प्रमाणे निवड करा सोबत दोन प्रकारच्या फाईल दिल्या आहे.
  1.Income Tax 2018-19 Dcps
  1.Income Tax 2018-19 Gpf
  निवडकेल्या नंतर Data_Sheet मध्ये सर्व कर्मचारी यांची माहिती उद. फेब्रुवारी-१९ चे वेतन व कपात भरावी.
  टिप :- बाकीच्या Sheet मध्ये कोणताही बदल करण्याची आवशकता नाही.
           हे संकलन शासनाच्या Income Tax Department, Government of India या संकेत स्थळावरील माहितीचा अभ्यास करून केले आहे.तथापि हा विषय अत्यंत विस्तृत असल्याने आवश्यक टीपचे संकलन करून करण्यात आले आहे.
  या व्यतिरिक्त कपात किवा इन्कमटॅक्स दार अधिक संदर्भांसाठी आयकर कायदा १९६१ व नियम १९६२ व त्यात झालेल्या सुधारणा मूळ मसुदेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
                                               

  *Softwareनिर्मिती
    श्री.सुधाकर रा.गिरे
    मो.क्रमांक 99-21-1234-21
   मेल- sudhakargire@gmail.com

  *संकलन व प्रसिध्‍दी* 
  कामराज चौधरी, तलाठी-पुसद जि.यवतमाळ
  www.talathiinmaharashtra.in

  १५ फेब्रुवारी, २०१९

  प्रधानमंत्री ‍क‍िसान सन्मान‍‍ न‍िधी याेजना ( प्रपत्र अ excel file XML fileमध्ये रुपांतरीत करण्‍याची पध्‍दत)

  प्रधानमंत्री क‍िसान सन्मान‍ न‍िधी योजना अंतर्गत पात्र शेतकरी यांची यादी ही
  www.pmkisan.nic.in हया पोर्टल वर अपलोड करावी लागनार आहे त्या साठी आपण
  तयार केलेली excel फाईल ही XML फाईल मध्ये रंपातरीत करुन अपलोड करावी
  लागणार आहे. ती प्रपत्र अ excel file  XML file मध्ये खालील पध्दतीचा अवलंब करुन
  रुपातरीत करता येईल.
  १) प्रपत्र अ excel file XML fileमध्ये रुपांतरीत करण्‍याची पध्‍दत.
  २) PMKISAN XSD File.
  3) XML file validation utility. ही utility वापरुन आपन तयार केलेली xml file
  योग्य (Valid) आहे किंवा नाही हे तपासुन पाहता येईल.
  (valid) योग्य XML फाईलच पोर्टल वर अपलोड केल्या जाईल.


  कामराज ब चौधरी
  तलाठी-पुसद जि यवतमाळ
  www.talathiinmaharashtra.in
  PMKISAN योजने संदर्भात अधिक माहीती साठी www.pmkisan.nic.in वर जा)

  ३ डिसेंबर, २०१८

  जमीन विषय कायद्यावर आधारीत न्यायनिर्णय (Important Judgments on land laws)

  जमीन विषय कायद्यावर आधारीत न्यायनिर्णय (Important Judgments on land laws) हे जमीन‍ व‍िषयक न्यायनिर्णय मराठी मध्ये रुपांतरीत करुन उपल्बध होणारे मासीक आहे महसुल मध्ये काम करतांना आपनास दररोज जमीन विषयक कायदे अभ्यासावे लागते. त्यावर न्यायालयाने अनेक महत्वाचे निर्णय दिलेले असतात. त्याचाही आधार आपनास घ्यावा लागतो. परंतु सदर निर्णय हे खुप मोठे व महत्वाचे म्हणजे ईग्रजीत असतात न्यालयाची भाषा आपनास सहज समजेल असे नाही.त्यामुळेच ॲड नरेश देबडवार वकील उच्च न्यायालय मुंबई यांनी  (Important Judgments on land laws)  हे मासीक जानेवारी २०१९ पासुन सुरु करणार आहेत. हे मासीक पुस्तक कसे राहणार या बाबत त्यानी  नमुने दाखल १ आवृत्ती आपनासर्वा साठी उपलब्ध करुन दिली आहे. ती खालील लिंक वरुन आपन मिळवु
  शकता.
  वैशिष्ये:-
  १) सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे महत्वाचे जमीन विषयक निर्णय मराठी मध्ये अनुवादीत
  २) दरमाह १५ तारखे पर्यत प्रकाशीत होणार
  ३) वार्षिक वर्गणीदारास प्रत्येक अंक मेल वर PDF स्वरुपात पाठवले जातील.
  ४) वार्षिक वर्गणी २००० रु ठेवण्यात आले आहे.
  ५) आपनास आवश्यक व पाहीजे असलेले निर्णय पुठील अंकात अनुवादीत करुन देण्यात येतील.


  वर जानेवारी अंक विनामुल्य उपलब्ध.
  पुठील अंकासाठी व वार्षिक वर्गणीदार होण्यास खालील पत्यावर संपर्क करावा
  Advocate Naresh S. Debadwar 
  201/A, Om Nityanand Apartment,
  Om Shanti Nagar, Opp. Pachpayari Gate,
  Sainath Nagar, Virar (East),Dist- Palghar-401303
  Contact No. 7498573002 / 9930661497  
  Email: nareshdebadwar1980@gmail.com   
  संकलन
  कामराज ब चौधरी तलाठी पुसद ता पुसद जि यवतमाळ
  ______________________________________________________________________________

  १३ ऑक्टोबर, २०१८

  महसुली कायद्यात वसुली अनुषंगाने झालेल्या सुधारणा

  महसूल विभागाच्या निर्मिती ही शासनास महसूल (वित्त) मिळवून देण्या करीता झाली आहे .त्या नुसार महसूल विभागामध्ये महसूल वसुली साठी अनेक नियम केलेले आहेत .त्या नियमात शासन आवश्यकते नुसार वेळोवेळी बदल करत असते अश्याच मागील 2 ते 3 वर्षात ह्या वसुली नियमात झालेले बदला बाबत विस्तृत माहिती बाबत श्री शशिकांत जाधव नायब तहसिलदार सावंतवाडी यांनी तयार केली आहे ती pdf स्वरूपात मिळवण्या साठी खालील लिंक चा वापर करा.

  लेख 
  श्री शशिकांत जाधव नायब तहसिलदार सावंतवाडी
  संकलन
  कामराज चौधरी तलाठी पुसद खंड 1 जिल्हा यवतमाळ  २४ जुलै, २०१८

  महसूल अहर्ता परीक्षा नोट्स

  महसूलविभागा मध्ये कार्यरत तलाठी व कनिष्ठ लिपिक याना पदोन्नती साठी महसूल अहर्ता परीक्षा अनिवार्य केली आहे.त्या परीक्षेचा अभ्यास क्रम व नमुना प्रश्नपत्रिका मागील पोस्ट मध्ये केली आहे . पण त्या सर्व पेपरवर नमुना उत्तर पत्रिकेची मागणी तलाठी व लिपिक वर्गा कडून सतत होत होती त्या मुळे श्री अमोल रामशेट्टी तलाठी जिल्हा लातूर यांनी सदर परीक्षेतील सर्व 1 ते 7 पेपरच्या नमुना उत्तर पत्रिका उपलब्ध करून दिल्या आहेत त्या खालील लिंक वरून मिळवू शकता


  संकलन 
  अमोल रामशेट्टी
  तलाठी लातूर जिल्हा 

  २ जुलै, २०१८

  गाव नमुने 1 ते 21 व तलाठी कामकाज कॅलेंडर

  तलाठी हा महसुल विभागात कार्यरत महत्वाचा घटक आहे 

  शासनाच्या बहुतांशी योजनांची अमंलबजावणी तलाठी यांचे कडुनच केली जाते त्या मुळे तलाठी यांचे वर गैरमहसुली कामांचा बोजा दिवसेन दिवस वाढत आहे. या वाढत्या बोजा मुळे तलाठी त्यांचे मुळ महसुली कामापासुन दुर जात 
  आहेत. त्यानुसार गाव नमुने 1 ते 21 बाबत विस्तृत व परिपुर्ण महिती व  वार्षीक कामे माहेवार कोणती व ती कधी पुर्ण करावी या साठी खालील लिंक वर क्लीक करून मिळवता येईल


  लेख :- डॉ. संजय कुंडेटकर सर,उपजिल्हाधिकारी परभणी
  संकलन :-  कामराज ब चौधरी ,तलाठी- पुसद जि यवतमाळ 
  ई-मेल पत्ता :-ckamraj@outlook.com
  ब्लॉग पत्ता :-www.talathiinmaharashtra.in
  संपर्क :- 9011797779

  २ मे, २०१८

  डिजिटल सिग्नेचर ७/१२ व ई-फेरफार स्थिती .

  १मे २०१८ महाराष्ट्र दिना पासून राज्यातील शेतकरी यांना डिजिटल सही चा ७/१२ महसूल दिन 1 ऑगस्ट पर्यंत खलील संकेतस्थळा वरून मोफत उपलब्ध होणार आहे.   तसेच इफेरफार मध्ये सध्य स्थितीत घेतलेले फेरफारची आज काय स्टेटस आहे हे खालील आपली चावडी या संकेतस्थळा वर जाऊन माहिती घेता येईल .
  १९ एप्रिल, २०१८

  गावठाण हद्यीपासुन २०० मी परिघीय क्षेत्रास अकृषक बाबत कार्य पध्दती.


                                      
                       गावाच्या ,नगराच्या ,शहराच्या हद्यीपासुन २०० मी आतील क्षेत्रातील जनतेस अकृषीक वापराची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ मधिल कलम ४२ ड नुसार गावठाणाच्या २००मी हद्यीपासुन परिघीय क्षेत्राातील जमीन अकृषक रुपांतरणासाठी खालील प्रमाणे तरतुद करण्यात आली आहे.