• *मुख्यपृष्ठ*
 • *डाऊनलोड*
 • *सेवा विषयक*
 • *नियम व पुस्तके*
 • *शासकिय योजना*
 • *महत्वाचे*
 • *आमच्या विषयी*
 • *सर्व लेख वाचा*
 • *शोध विभाग*
 • *बदली विभाग*
 • *महाराष्ट्र लाेकसेवा हक्क अध्यादेश*
 • *प्रश्न येथे विचारा*
 • *संगणक विभाग*
 • *डॉ.संजय कुंडेटकर सर,विभाग*
 • *महाराष्ट्रातील सर्व गावांचे गाव नकाशे गट/सर्वे निहाय*
 • *ई-फेरफार*विभाग*
 • *सेवांतर्गत परीक्षा *विभाग*
 • *echawdi you tube chenel *
 • Sports

  महाराष्ट्रातील तलाठी संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत! सतत अपडेट होणाऱ्या या संकेतस्थळाला आणखी चांगले बनविण्यासाठी आपल्या कडे GR,ऑनलाईन विषयी माहीती व ईतर संदर्भ साहीत्य असल्यास ckamraj@outlook.com ह्या मेल id वर पाठवा.ती माहिती या संकेतस्थळावर आपल्या नावासह प्रसिध्द केली जाईल..धन्यवाद!!

  ३० जुलै, २०१७

  खाता मास्‍टर व RE-Edit मार्गदर्शक PPT

  DILRMP प्रकल्‍पांतर्गत हस्‍तलिखीत 7/12 व संगणीकृत 7/12 जुळविणेचे दुष्‍टीने चावडी वाचन कार्यक्रमांतर्गत 7/12 तपासणी माहीमेस प्रारंभ झाला व त्‍यातुन निघणा-या त्रुटीच्‍या दुरुस्‍ती साठी खाता मास्‍टर व रिएडीट प्रणाली  उपलब्‍ध करुन दिली आहे. त्‍या प्रणालीत कशा प्रकारे काम करावे या साठी राज्‍य समन्‍वयेक ई-फेरफार प्रकल्‍प व महाराष्‍ट्रातील अनेक तलाठी यांनी तयार केलेल्‍या मार्गदर्शक सुचनांच्‍या PPT  फाईल सर्व तलाठी यांना खालील लींंक वरुन उपलब्‍ध करुन घेता येेेेईल. 


  • संकलन 
  • कामराज चौधरी तलाठी पुसद जि.यवतमाळ   २४ जुलै, २०१७

  प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 2017

  संपूर्ण देशात एकाच प्रकारचा पीक विमा असावा या साठी सन 2016 पासून संपूर्ण देशात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे . त्यानुसार पिकाच्या एकूण जोखिम स्तराच्या 2% प्रीमियम भरावे लागेल उदा.सोयाबीन पिकास जोखीम स्तर 40000 रु आहे त्याचा प्रीमियम 800 रु आहे . सदर पीक विमा या वर्षी महा ई सेवा केंद्रात सुद्धा भरता येईल अधिक माहिती साठी खालील माहीती पत्रक पहा.

  संकलन 
  कामराज चौधरी तलाठी पुसद जिल्हा यवतमाळ  १८ जुलै, २०१७

  Re-edit खाता मास्‍टर पुर्व तयारी Data arrange software

  DILRMP प्रकल्‍पांतर्गत हस्‍तलि‍खित 7/12 व संगणीकृत 7/12 जुळविणेचे दृष्‍टीने आपन Edit Module वापरुन 7/12 मधिल दुरुस्‍ती केल्‍या आहे. त्‍यानंतर चावडी वाचनामध्‍ये आढळुन आलेल्‍या चुका,तपासणी अधिकारी यांनी तपासणीतील चुका ई.दुरुस्‍ती साठी Re-edit मोडुल दिले  आहे. आणी त्‍यातच आपनास खात्‍या संबंधी दुरुस्‍ती साठी खाता मास्‍टर दिले आहे. या खाता मास्‍टर मध्‍ये दुरुस्‍ती साठी आपनास खात्‍याची पुर्व तयारी करावी लागेल .त्‍यात समान आलेली नावे,नावातील स्‍पेलींगमध्‍ये चुका ई. शोधावे लागेल. त्‍यासाठी आपनास Excel sheet मध्‍ये सदर Data घ्‍यावा लागतो व वरिल कार्यवाही करावी लागते. ती पुर्वतयारी अधिक सुलभ व्‍हावी या करिता आपनासर्वां साठी  Data  arrange software श्री इकबाल मुलाणी तांत्रीक सहाय्यक यांनी तयार केले आहे.हे सॉफ्टवेअर वापरुन आपन अगदी कमी वेळात खाता मास्‍टर पुर्व तयारी अचुक तय्यार करु शकाल.
  • सर्व प्रथम OCU मधुन खातेदार यादी कॉपी करुन घ्‍या.
  • सदर कॉपी यादी या Excel Sheet मधील Data Sheet मध्‍ये पेस्‍ट करा 
  • त्‍यानंतर पुठील Sheet वरील गटक्रमांक, खाता क्रमांक व खातेदाराचे नाव ई कोण्‍ातेही ऑपश्‍न वापरुन आपन यादी Short करु शकतो. 
  सदर Excel Sheet Data  arrange software डाउुनलोड करणे साठी खालील लिंक वर क्‍लीक करुन मिळवा


  श्री इकबाल मुलाणी. तांत्रीक सहाय्यक, 
  कोरेगांव जि.सातारा

  Published By 

  कामराज चौधरी तलाठी-पुसद जि.यवतमाळ
  ckamraj@outlook.com 
  www.talathiinmaharashtra.in