• *मुख्यपृष्ठ*
 • *डाऊनलोड*
 • *सेवा विषयक*
 • *नियम व पुस्तके*
 • *शासकिय योजना*
 • *महत्वाचे*
 • *आमच्या विषयी*
 • *सर्व लेख वाचा*
 • *शोध विभाग*
 • *बदली विभाग*
 • *महाराष्ट्र लाेकसेवा हक्क अध्यादेश*
 • *प्रश्न येथे विचारा*
 • *संगणक विभाग*
 • *डॉ.संजय कुंडेटकर सर,विभाग*
 • *महाराष्ट्रातील सर्व गावांचे गाव नकाशे गट/सर्वे निहाय*
 • *ई-फेरफार*विभाग*
 • Sports

  महाराष्ट्रातील तलाठी संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत! सतत अपडेट होणाऱ्या या संकेतस्थळाला आणखी चांगले बनविण्यासाठी आपल्या कडे GR,ऑनलाईन विषयी माहीती व ईतर संदर्भ साहीत्य असल्यास ckamraj@outlook.com ह्या मेल id वर पाठवा.ती माहिती या संकेतस्थळावर आपल्या नावासह प्रसिध्द केली जाईल..धन्यवाद!!

  ३ डिसेंबर, २०१८

  जमीन विषय कायद्यावर आधारीत न्यायनिर्णय (Important Judgments on land laws)

  जमीन विषय कायद्यावर आधारीत न्यायनिर्णय (Important Judgments on land laws) हे जमीन‍ व‍िषयक न्यायनिर्णय मराठी मध्ये रुपांतरीत करुन उपल्बध होणारे मासीक आहे महसुल मध्ये काम करतांना आपनास दररोज जमीन विषयक कायदे अभ्यासावे लागते. त्यावर न्यायालयाने अनेक महत्वाचे निर्णय दिलेले असतात. त्याचाही आधार आपनास घ्यावा लागतो. परंतु सदर निर्णय हे खुप मोठे व महत्वाचे म्हणजे ईग्रजीत असतात न्यालयाची भाषा आपनास सहज समजेल असे नाही.त्यामुळेच ॲड नरेश देबडवार वकील उच्च न्यायालय मुंबई यांनी  (Important Judgments on land laws)  हे मासीक जानेवारी २०१९ पासुन सुरु करणार आहेत. हे मासीक पुस्तक कसे राहणार या बाबत त्यानी  नमुने दाखल १ आवृत्ती आपनासर्वा साठी उपलब्ध करुन दिली आहे. ती खालील लिंक वरुन आपन मिळवु
  शकता.
  वैशिष्ये:-
  १) सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे महत्वाचे जमीन विषयक निर्णय मराठी मध्ये अनुवादीत
  २) दरमाह १५ तारखे पर्यत प्रकाशीत होणार
  ३) वार्षिक वर्गणीदारास प्रत्येक अंक मेल वर PDF स्वरुपात पाठवले जातील.
  ४) वार्षिक वर्गणी २००० रु ठेवण्यात आले आहे.
  ५) आपनास आवश्यक व पाहीजे असलेले निर्णय पुठील अंकात अनुवादीत करुन देण्यात येतील.


  वर जानेवारी अंक विनामुल्य उपलब्ध.
  पुठील अंकासाठी व वार्षिक वर्गणीदार होण्यास खालील पत्यावर संपर्क करावा
  Advocate Naresh S. Debadwar 
  201/A, Om Nityanand Apartment,
  Om Shanti Nagar, Opp. Pachpayari Gate,
  Sainath Nagar, Virar (East),Dist- Palghar-401303
  Contact No. 7498573002 / 9930661497  
  Email: nareshdebadwar1980@gmail.com   
  संकलन
  कामराज ब चौधरी तलाठी पुसद ता पुसद जि यवतमाळ
  ______________________________________________________________________________

  १३ ऑक्टोबर, २०१८

  महसुली कायद्यात वसुली अनुषंगाने झालेल्या सुधारणा

  महसूल विभागाच्या निर्मिती ही शासनास महसूल (वित्त) मिळवून देण्या करीता झाली आहे .त्या नुसार महसूल विभागामध्ये महसूल वसुली साठी अनेक नियम केलेले आहेत .त्या नियमात शासन आवश्यकते नुसार वेळोवेळी बदल करत असते अश्याच मागील 2 ते 3 वर्षात ह्या वसुली नियमात झालेले बदला बाबत विस्तृत माहिती बाबत श्री शशिकांत जाधव नायब तहसिलदार सावंतवाडी यांनी तयार केली आहे ती pdf स्वरूपात मिळवण्या साठी खालील लिंक चा वापर करा.

  लेख 
  श्री शशिकांत जाधव नायब तहसिलदार सावंतवाडी
  संकलन
  कामराज चौधरी तलाठी पुसद खंड 1 जिल्हा यवतमाळ  २४ जुलै, २०१८

  महसूल अहर्ता परीक्षा नोट्स

  महसूलविभागा मध्ये कार्यरत तलाठी व कनिष्ठ लिपिक याना पदोन्नती साठी महसूल अहर्ता परीक्षा अनिवार्य केली आहे.त्या परीक्षेचा अभ्यास क्रम व नमुना प्रश्नपत्रिका मागील पोस्ट मध्ये केली आहे . पण त्या सर्व पेपरवर नमुना उत्तर पत्रिकेची मागणी तलाठी व लिपिक वर्गा कडून सतत होत होती त्या मुळे श्री अमोल रामशेट्टी तलाठी जिल्हा लातूर यांनी सदर परीक्षेतील सर्व 1 ते 7 पेपरच्या नमुना उत्तर पत्रिका उपलब्ध करून दिल्या आहेत त्या खालील लिंक वरून मिळवू शकता


  संकलन 
  अमोल रामशेट्टी
  तलाठी लातूर जिल्हा 

  २ जुलै, २०१८

  गाव नमुने 1 ते 21 व तलाठी कामकाज कॅलेंडर

  तलाठी हा महसुल विभागात कार्यरत महत्वाचा घटक आहे 

  शासनाच्या बहुतांशी योजनांची अमंलबजावणी तलाठी यांचे कडुनच केली जाते त्या मुळे तलाठी यांचे वर गैरमहसुली कामांचा बोजा दिवसेन दिवस वाढत आहे. या वाढत्या बोजा मुळे तलाठी त्यांचे मुळ महसुली कामापासुन दुर जात 
  आहेत. त्यानुसार गाव नमुने 1 ते 21 बाबत विस्तृत व परिपुर्ण महिती व  वार्षीक कामे माहेवार कोणती व ती कधी पुर्ण करावी या साठी खालील लिंक वर क्लीक करून मिळवता येईल


  लेख :- डॉ. संजय कुंडेटकर सर,उपजिल्हाधिकारी परभणी
  संकलन :-  कामराज ब चौधरी ,तलाठी- पुसद जि यवतमाळ 
  ई-मेल पत्ता :-ckamraj@outlook.com
  ब्लॉग पत्ता :-www.talathiinmaharashtra.in
  संपर्क :- 9011797779

  २ मे, २०१८

  डिजिटल सिग्नेचर ७/१२ व ई-फेरफार स्थिती .

  १मे २०१८ महाराष्ट्र दिना पासून राज्यातील शेतकरी यांना डिजिटल सही चा ७/१२ महसूल दिन 1 ऑगस्ट पर्यंत खलील संकेतस्थळा वरून मोफत उपलब्ध होणार आहे.   तसेच इफेरफार मध्ये सध्य स्थितीत घेतलेले फेरफारची आज काय स्टेटस आहे हे खालील आपली चावडी या संकेतस्थळा वर जाऊन माहिती घेता येईल .
  १९ एप्रिल, २०१८

  गावठाण हद्यीपासुन २०० मी परिघीय क्षेत्रास अकृषक बाबत कार्य पध्दती.


                                      
                       गावाच्या ,नगराच्या ,शहराच्या हद्यीपासुन २०० मी आतील क्षेत्रातील जनतेस अकृषीक वापराची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ मधिल कलम ४२ ड नुसार गावठाणाच्या २००मी हद्यीपासुन परिघीय क्षेत्राातील जमीन अकृषक रुपांतरणासाठी खालील प्रमाणे तरतुद करण्यात आली आहे.