• *मुख्यपृष्ठ*
 • *डाऊनलोड*
 • *सेवा विषयक*
 • *नियम व पुस्तके*
 • *शासकिय योजना*
 • *महत्वाचे*
 • *आमच्या विषयी*
 • *सर्व लेख वाचा*
 • *शोध विभाग*
 • *बदली विभाग*
 • *महाराष्ट्र लाेकसेवा हक्क अध्यादेश*
 • *प्रश्न येथे विचारा*
 • *संगणक विभाग*
 • *डॉ.संजय कुंडेटकर सर,विभाग*
 • *महाराष्ट्रातील सर्व गावांचे गाव नकाशे गट/सर्वे निहाय*
 • *ई-फेरफार*विभाग*
 • *सेवांतर्गत परीक्षा *विभाग*
 • *echawdi you tube chenel *
 • Sports

  महाराष्ट्रातील तलाठी संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत! सतत अपडेट होणाऱ्या या संकेतस्थळाला आणखी चांगले बनविण्यासाठी आपल्या कडे GR,ऑनलाईन विषयी माहीती व ईतर संदर्भ साहीत्य असल्यास ckamraj@outlook.com ह्या मेल id वर पाठवा.ती माहिती या संकेतस्थळावर आपल्या नावासह प्रसिध्द केली जाईल..धन्यवाद!!

  २७ सप्टेंबर, २०१६

  आणेवारी नुसार खातेदारांचे क्षेत्र काढण्‍याचे सॉफ्टवेअर

                           गाव नमुना 7/12 वरिल खातेदारांचे आणेवारी नुसार क्षेत्र काढणे  आपनास सुत्र माहीत नसेेल तर कठीण व्‍ा अवघड जाते  त्‍या साठीच कोणतेही सुत्र न वापरता खातेदारांचे आणेवारी नुसार क्षेत्र  काढण्‍यासाठी मा श्री ईकबाल मुलानी कोरेगांव जि.सातारा यांनी अत्‍यंत सोप्‍या पध्‍दतीचे आणेवारी नुसार खातेदारांचे क्षेत्र काढण्‍याचे सॉफ्टवेअर तयार केले आहे.  या सॉफ्टवेअर चा उपयोग सर्वांना व्‍हावा या साठी डॉ.संजय कुंडेटकर,उपजिल्‍हाधिकारी सातारा यांनी ते उपलब्‍ध करुन दिले आहे. खाली दिलेल्‍या लिंक वरुन सदर सॉफ्टवेअर मिळवीता येईल. महसुल मधिल सर्व कर्मचारी /अधिकारी यांना अत्‍यंत उपयुक्‍त सॉफ्टवेअर (नविन बदलासह तयार केले आहेत. NLRMP  साठी आवश्‍यक बदल करण्‍यात आले अााहे.)


  ५ सप्टेंबर, २०१६

  मृत्‍यपुर्व जबाब व मृत्‍युच्‍या कारणांचा पंचनामा.

             मृत्‍यपुर्व  जबाबाची तरतदू भारतीय पुरावा कायदा, कलम ३२ (१) अन्ववये आहे. महसलू खात्यामध्ये काहीवेळा  दंडाधिकारी या नात्यााने मृत्‍यपुर्व जबाब नोंदवावा लागतो. परंतू या बाबत पुरेसे ज्ञान नसल्याने न्यायालयात साक्ष देतांना गोंधळ उडतो, न्यायालयीन निकालपत्रात, अशा मृत्‍यपुर्वव जबाबावर ताशेरे ओढले जातात व आरोपीचे बाजूने निकाल दिला जातो. मृत्‍यपुर्व जबाबाबाबत काही माहीती खालील प्रमाणे:

  मृत्‍युच्‍या कारणाांचा पांचनाम्या बाबत (Inquest Panchanama)
   सांशयास्पद मृत्यु, बेवारस प्रेत, हुंडाबळी, पोलीस कोठडीतील मृत्‍यु अशा अनेक बाबतीत कार्यकारी दंंडाधिकारी या नात्याने मृत्‍युच्‍या कारणाांचा पंंचनामा करावा लागतो. मृत्‍युच्‍या कारणाांच्या पंंचनाम्याची (Inquest Panchanama) तरतुद फौजदारी प्रक्रिया सं‍हिता, कलम १७६ अन्वये आहे.परंंतू या बाबत पुरेसे ज्ञान नसल्याने कधी कधी गाेंधळ  उडतो. ज्या वेळेस प्रेत शवविच्छेदनाला (post-mortem) पाठवले जाते त्यावेळेस  मृत्‍युच्‍या कारणाांचा पंंचनाम्याची प्रत सुध्दा सोबत पाठवली जाते. शवविच्छेदन करणारे डॉक्टर या पंचनाम्‍या नुसार प्रेताची पडताळणी करतात. या पांचनाम्यातील दोष/उणिवा आपल्या खात्याचा मान कमी करण्यास कारणीभतू ठरू शकतात. मृत्‍युच्‍या कारणाांचा पंंचनामा बाबत काही माहिती खालील प्रमाणे:    • लेखःः- डॉ.संजय कुंडेटकर सर, उपजिल्‍हाधिकारी सातारा .