• *मुख्यपृष्ठ*
 • *डाऊनलोड*
 • *सेवा विषयक*
 • *नियम व पुस्तके*
 • *शासकिय योजना*
 • *महत्वाचे*
 • *आमच्या विषयी*
 • *सर्व लेख वाचा*
 • *शोध विभाग*
 • *बदली विभाग*
 • *महाराष्ट्र लाेकसेवा हक्क अध्यादेश*
 • *प्रश्न येथे विचारा*
 • *संगणक विभाग*
 • *डॉ.संजय कुंडेटकर सर,विभाग*
 • *महाराष्ट्रातील सर्व गावांचे गाव नकाशे गट/सर्वे निहाय*
 • *ई-फेरफार*विभाग*
 • *सेवांतर्गत परीक्षा *विभाग*
 • *echawdi you tube chenel *
 • Sports

  महाराष्ट्रातील तलाठी संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत! सतत अपडेट होणाऱ्या या संकेतस्थळाला आणखी चांगले बनविण्यासाठी आपल्या कडे GR,ऑनलाईन विषयी माहीती व ईतर संदर्भ साहीत्य असल्यास ckamraj@outlook.com ह्या मेल id वर पाठवा.ती माहिती या संकेतस्थळावर आपल्या नावासह प्रसिध्द केली जाईल..धन्यवाद!!

  २४ डिसेंबर, २०२१

  अनधिकृत अकृषक वापर आकारणी अहवाल

   महाराष्ट्र जमीन महसूल 1966 कलाम 45 अंतर्गत तलाठी यांचे साज्यात असलेल्या गावांमध्ये जर कोणी जमिनीचा वापर हा अनधिकृत अकृषक, वाणिज्य किव्हा औद्योगिक कामा साठी केलेला असेल तर तलाठी यांना तसा वापरात बदल केल्या बाबत मा तहसीलदार यांना अहवाल सादर करावा लागतो.अहवाल सादर करते वेळी त्या वापरात बदला साठी आकारणी करावी लागते तसेच त्या वरील उपकर व दंडाचीही आकारणी करावी लागते ती आकारणी करून अहवाल सादर करण्यासाठी तलाठी श्री राजू मेरड जिल्हा अहमदनगर यांनी खूप सोप्या स्वरूपात एक्सल फाईल तयार केली आहे त्या फाईल मध्ये केवळ डेटा एन्ट्री त काम करावे लागेल आपला अहवाल हा तयार होईल.

  अनधिकृत अकृषक वापर फाईल   
  निर्मिती 
  श्री राजू मेरड तलाठी जिल्हा अहमदनगर
  प्रसिद्धी
  कामराज चौधरी तलाठी पुसद जिल्हा यवतमाळ


  १२ डिसेंबर, २०२१

  गाव नमुना 1 विषयी सविस्तर माहिती

  महसूल विभागातील अभ्यासक मा  डॉ संजय कुंडेटकर सर सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारीयांचे महसूल गुरू you tube चॅनेल वरील गाव नमुना 1 विषयी सविस्तर माहिती या विडिओ ची लिंक पुढे दिली आहे त्या लिंक वरून आपण हा व्हिडिओ पाहू शकता व आपल्या मनातील सर्व शंकांचे समाधान करू शकता


  https://youtu.be/_R6_GC0Ow-U

  गाव नमुना 1 चे उपप्रकारांची सविस्तर माहिती  संकलन 

  कामराज चौधरी 

  तलाठी पुसद जिल्हा यवतमाळ

  🟢🟣🟠🔴🟢🟣🟠🔴🟢🟣🟠🔴

  ६ डिसेंबर, २०२१

  गांव नमुने 1 ते 21 परिचय

  महसूल विभागातील अभ्यासक मा.डॉ संजय कुंडेटकर सर सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी यांचे महसूल गुरू Youtube चॅनेल वरील गांव नमुने 1 ते 21 परिचय या व्हिडीओ ची लिंक पुढे दिली आहे. त्या लिंक वरून आपण हा व्हिडिओ पाहू शकता.

  (सर्व अधिकार व कर्मचारी यांच्यासाठी उपयुक्त)

   गांव नमुने 1 ते 21 परिचय

  https://youtu.be/GoIMX9DqSSI  ५ डिसेंबर, २०२१

  महत्वाचे विचारले गेलेले प्रश्न व त्याची उत्तरे

  महसूल विभागातील अभ्यासक मा  डॉ संजय कुंडेटकर सर सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारीयांचे महसूल गुरू you tube चॅनेल वरील महत्वाचे विचारले गेलेले प्रश्न व त्याची उत्तरे या विडिओ ची लिंक पुढे दिली आहे त्या लिंक वरून आपण हा व्हिडिओ पाहू शकता व आपल्या मनातील सर्व शंकांचे समाधान करू शकता 


  महत्वाचे विचारले गेलेले प्रश्न व त्याची उत्तरे


  २ डिसेंबर, २०२१

  नियंत्रीत सत्ता प्रकार भोगवटार वर्ग २ जमीनी भोगवटदार वर्ग १ करण्याच्या तरतुदी

   शासनाचे विविध निर्णया नुसार खालील नमुद बाबींन नुसार नियंत्रीत सत्ता प्रकार असलेल्या भोगवटदार वर्ग २ जमीनी  खालील ३ प्रकारा नुसार भोगवटदार वर्ग १ करता येईल. त्यांच्या पध्दती खालील प्रमाणे .

  1.      विदर्भातील भुमीधारी आणी हस्तांतरणावर निर्बंध असलेल्या भुमीस्वामी धारणधीकार जमीनी भोगवटादार वर्ग १ मध्ये परावर्तीत करणे

  ·         महाराष्ट्र शासनाने सन 2018 साली विदर्भातील भुमीधारी आणी हस्तांतरणावर निर्बंध असलेल्या भुमीस्वामी धारणधीकार जमीनी भोगवटादार वर्ग १ मध्ये परावर्तीत करणे तसेच  ज्या व्यक्तींना मध्य प्रदेश भु संहिता  १९५४ अर्तंगत अधिक धान्य पिकवा योजने अर्तंगत किंवा इतर योजने अर्तंगत वाटप केलेल्या जमीनी  ज्या महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ अस्तीतवात येण्या आधी वाटप केलेल्या जमीनी बाबत दि ०७/६/२०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या शासन निर्णय क्रमांक  :-जमीन-२०१८/प्र.क्र.३५/ज-१ नुसार वर्ग १ करणे बाबत कार्य पध्दती.

  ·         १ ) विदर्भातील भुमीधारी आणी हस्तांतरणावर निर्बंध असलेल्या भुमीस्वामी धारणधीकार जमीनी भोगवटादार वर्ग २ जमीनी ज्या मध्य प्रदेश भु संहिता  १९५४ अर्तंगत वाटप केल्याचा पट्टा  किंवा आदेश

  ·         २) हक्क नोंदणी .......

  इत्याइी कागदपत्रा सह मा  तहसिलदार यांचे कडे अर्ज सादर करावा

  शासन निर्णय क्रमांक:-जमीन-२०१८/प्र.क्र.३५/ज-१ दिनांक ०७/०६/२०१८

  भुमीस्वामी धारणधीकार जमीनी भोगवटादार वर्ग १ मध्ये परावर्तीतकरणे बाबत मा तहसिलदार यांचा आदेश


  2.      महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ मध्ये वाटप केलेल्या भाडे पट्टाने वाटप केलेल्या जमीनी भोगवटादार वर्ग १ मध्ये रुपांतरीत करणे नियम २०१९

  ·         महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ मध्ये वाटप केलेल्या भाडे पट्टाने वाटप केलेल्या जमीनी ज्या कृषक/अकृषक /वाणीज्य वापरात  प्रदान केलेल्या जमीनी  हृया त्याचे अधिमुल्याचे किंमती भरुन भोगवटदार वर्ग १ करणे बाबत तरतुद  शासनाचे  निणर्य क्रमांक जमीन-२०१८/प्र.क्र.९०/ज-१  दि ०८/०३/२०१९ नुसार नमुद केले आहे.

  ·         ( टिप :- यात केवळ महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ मध्ये वाटप केलेल्या जमीनीच अर्तंभुत आहेत सिलींग, कुळ, भुदान वाटप जमीनी यात येणार नाही.)

  वरील पदधतीने आपन आपली भेागवटदार वर्ग २ जमीन भेागवटदार वर्ग १ करु शकाल

  शासनाचे  निणर्य क्रमांक जमीन-२०१८/प्र.क्र.९०/ज-१  दि ०८/०३/२०१९

  3.      कुळ वहीवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ कलम ४३ नुसार नियंत्रीत सत्ता प्रकार (भेागवटदार वर्ग २ जमीन भेागवटदार वर्ग १ करणे बाबत.)

  ·         मुबई कुळ वहीवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ कलम ४३ मध्ये,हैद्राबाद कुळ वहीवाट व शेतजमीन अधिनियम १९५९ कलम ५०ब मध्ये व मुंबई कुळ वहीवाट व शेतजमीन (विदर्भ विभाग )अधिनियम १९५८ कलम ५७ मध्ये महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि ०७/०२/२०१४ नुसार विक्री साठी पुर्व परवानगी घेण्याची तरतुद मध्ये सुधारणा करण्यात आले आहे.

  ·         उक्त सुधारणेच्या अनुषंगाने संबंधित कुळ कायद्यानुसार प्राप्त जमीनीस, कुळहक्क मान्य होवुन कुळांची खरेदी केलेल्या आहेत अशा जमीनीच्या दिनांकापासुन १० वर्ष पुर्ण झालेल्या जमीनींची खरेदी,विक्री,अदलाबदल,गहाण ठेवणे,पट्टयाने देणे,७/१२ उताऱ्यावरील नियंत्रीत सत्ता प्रकार आसलेल्या नोंदी सुधारीत करणे हया या सुधारीत तरतुदी नुसार करणे आवश्यक आहे.

  ·         त्या नुसार मुंबई कुळ वहीवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ कलम ४३ मध्ये,हैद्राबाद कुळ वहीवाट व शेतजमीन अधिनियम १९५९ कलम ५०ब मध्ये व मुंबई कुळ वहीवाट व शेतजमीन (विदर्भ विभाग )अधिनियम १९५८ कलम ५७ मध्ये शासन निर्णय क्रमांक:-टिएनसी-०४/२०१३/प्र.क्र.१९६/ज-१ दिनांक ०७/०५/२०१४ नुसार कुळ कायद्यानुसार प्राप्त जमीनीस १० वर्ष पुर्ण झालेल्या जमीनी विक्री न करता विक्रीपुर्वीच एक कायम स्वरुपी सोय म्हणुन जमीन महसुलाच्या आकारणीच्या ४० पट इतकी रक्कम शासन जमा करुन मा तहसिलदार यांचे कडुन  /१२ उताऱ्यावरील नियंत्रीत सत्ता प्रकार आसलेल्या नोंदी सुधारीत करता येतील ((कुळाने प्राप्त भेागवटदार वर्ग २ जमीन भेागवटदार वर्ग १ करता येईल).

  कुळ वहीवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ कलम ४३  सुधारणे  बाबत शासन निर्णय क्रमांक:-टिएनसी-०४/२०१३/प्र.क्र.१९६/ज-१ दिनांक ०७/०५/२०१४

  कुळ वहीवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ कलम ४३  सुधारणे  बाबत मा.डॉ संजय कुंडेटकर सर यांचा विस्तुत लेख.


                                                          लेखन ,निर्मीती व प्रसिध्दी

                                                                  कामराज ब चौधरी 

                                                                  तलाठी पुसद खंड १

  ckamraj@outlook.com/ www.talathinmaharashtra.in/https://www.facebook.com/talathiinmaharashtra

   

   


  १० नोव्हेंबर, २०२१

  महसूल गुरु

  महसूल विभागातील आपल्या प्रदीर्घ सेवेतील अनुभवाचा व ज्ञानाचा उपयोग सर्व अधिकारी , कर्मचारी,शेतकरी व नागरिकांना व्हावा या साठी महसूल अभ्यासक श्री संजय कुंडेटकर सर सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी यांनी त्यांचे you tube चॅनल सुरू केले आहे त्यातील सर्व विडिओ सर्वांन सोबत राहावे या साठी या महसूल गुरू विभागाची सुरुवात होत आहे .

  महसूल गुरू youtube चॅनेल 

  ३ ऑगस्ट, २०२१

  ई-पिक पाहणी


   
   डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमा अंतर्गत राज्यात मागील 7 वर्षे पासून ई फेरफार प्रकल्प कार्यन्वित आहे.त्यात राज्यातील तलाठी,मंडळअधिकारी यांनी खूप मेहनतीने हा प्रकल्प यशस्वी करण्यास शासनास मदत केली आहे.आता शासनाने या पुढील पाऊल उचलत राज्यात ई-पिक पाहणी हा प्रकल्प दिनांक 15 ऑगस्ट 2021 पासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्या नुसार आता स्वतः शेतकरी आपल्या शेतातील पिकाची माहितीआपल्या मोबाईल मधील पीक पाहणी ऍप द्वारे भरू शकणार आहे.ती माहिती कशी भरावी या बाबत एक व्हिडिओ तयार केला आहे .तो खालील लिंक वर जाऊन पाहू शकता व आपल्या शेतातील पिकाची माहिती अगदी सुलभ पध्दतीने भरू शकाल..


  ई-पिक पाहणी व्हिडिओ

  ई- पिक पाहणी व्हिडिओ 2 - शिवानंद वाकदकर तलाठी

  ई- पीक पाहणी मॅन्युअ

  निर्मिती 

  इक्बाल मुलांनी सातारा

  संकलन व प्रसिद्धी

  कामराज चौधरी 

  तलाठी पुसद जिल्हा यवतमाळ


  १ जुलै, २०२१

  ई-फेरफार मध्ये येणाऱ्या विविध एरर व त्यावरील उपायां बाबत माहिती

   DILRMP कार्यक्रम अंतर्गत राज्यात ई-फेरफार प्रकल्प राबविण्यात येत आहे त्या प्रणालीत काळानुरूप व आपल्या गरजे नुसर नवीन नवीन प्रयोग,बदल होत आहे .त्या बदला सोबतच काही नवे error सुद्धा निर्माण होत आहेत. ज्या प्रमाणे बदलाबाबत माहिती दिली जाते त्याच प्रमाणे त्या बदलामुळे तयार होणाऱ्या error बाबत व त्या वरील उपाया बाबत कोणतीही माहिती जिल्हास्तर,विभागस्तर व राज्य स्तरावर मिळत नाही किव्हा विलंबाने मिळते त्या मुळे प्रत्यक्ष काम करणारे  user यांना खूप अडचणीना सामोरे जावे लागते .हीच अडचण लक्ष्यात घेऊन आपले मित्र व नाशिक जिल्हा हेल्प डेस्क मध्ये कार्यरत तलाठी किशोर नाथबुवा यांनी ई-फेरफार मध्ये येणाऱ्या विविध एरर व त्यावरील उपायां बाबत माहिती तयार केली आहे ती आपल्याला खलील लिंक वरून डाउनलोड करता येईल 


  ई-फेरफार मध्ये येणाऱ्या विविध एरर व त्यावरील उपायां बाबत माहिती

  निर्मिती

  श्री किशोर नाथबुवा तलाठी जिल्हा नाशिक

  संकलन व प्रसिद्धी

  कामराज चौधरी तलाठी पुसद जिल्हा यवतमाळ

  १५ जून, २०२१

  गाव नमुना 6 क online पध्दत

  DILRMP कार्यक्रमा अंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रात इफेरफार प्रकल्प राबविला जात आहे  आणि आता त्याचा पुढील भाग म्हणून तलाठी दप्तरातील गाव नमुना 6 क व गाव नमुना 6अ हे नमुने ऑनलाइन स्वरूपात इ फेरफार मध्ये उपलब्ध करून दिले आहेत. गाव नमुना 6 क ची  ऑनलाइन इफेरफार मध्ये नोंद कश्या प्रकारे घ्यावी व मंडळ अधिकारी यांनी त्या वर कशी कार्यवाही करावी या बाबत सविस्तर माहिती श्री शशिकांत सानप तलाठी उरण जिल्हा रायगड यांनी तयार केली आहे ती खालील लिंक वरून आपण डाउनलोड करू शकता...


  निर्मिती 
  शशिकांत सानप तलाठी उरण जिल्हा रायगड
  संकलन व प्रसिध्दी
  कामराज चौधरी तलाठी पुसद जिल्हा यवतमाळ


  १५ मे, २०२१

  माहितीचा अधिकार आणि तलाठी संबंधी माहिती

   माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये तलाठी कार्यालय हे जनमाहिती अधीकारी म्हणून घोषित केले आहे त्या संबंधी आपल्या तलाठी कार्यालयातील माहिती ही माहीतीच अधिकार अधिनियमानुसार कशी द्यावी, अर्जात नमुद माहिती ही कोणती व अशी त्यावर काय कार्यवाही अपेक्षित आहे.हे सर्व आमचे मित्र श्री विशाल काटोल तलाठी जिल्हा अकोला यांनी खूप सोप्या भाषेत आपल्या साठी उदाहरणे व संदर्भ सहित लिहिले आहे ते आपण खालील लिंक वरून मिळवू शकता


  माहितीचा अधिकार आणि तलाठी संबंधी माहिती

  ✒️लेख

  विशाल काटोले तलाठी जिल्हा अकोला.

  प्रसिद्धी

  कामराज चौधरी तलाठी पुसद जिल्हा यवतमाळ

  www.talathiinmaharashtra.in


  २३ फेब्रुवारी, २०२१

  Income Tax Software 2020-2021

   प्रत्‍येक शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांना प्रत्‍येक आर्थिक वर्षात आपल्‍या एकत्रीत वार्षिक आय नुसारआयकर विवरण पत्र भरावे लागते (FORM NO 16).या बाबत आपनास फारशी माहीती नसते व असली तरी ती तयार करण्‍यास फारसा वेळ नसतो. या सर्व बाबींचा विचार करुन सर्व शासकिय कर्मचारी/अधिकारी यांचे करिता श्री.सुधाकरजी गिरे, तलाठी- खामगांव जि. बुलढाणा यांनी अगदी सोपे व सुटसुटीत INCOME Tax (FORM NO 16) Software तयार केले आहे. व सर्वांना त्‍याचा उपयोग व्‍हावा या साठी ते #"महाराष्‍ट्रातील तलाठी" या आपल्‍या संकेत स्‍थळावर उपलब्‍ध करुन दिले आहे.या Software मध्‍ये केवळ तुमचे चालु महीण्‍याचे Basic pay व  इतर Deduction  टाकावे आपले FORM NO 16 लगेच तयार होईल. तेव्‍हा सदर Software डाऊनलोड करणे करिता खालील लिंक वर जावे. 


  Income tax software NPS

  Income tax software GPF

  संकलन
  कामराज चौधरी
  तलाठी पुसद जि यवतमाळ
  www.talathiinmaharashtra.in

  ४ जानेवारी, २०२१

  गोष्टीरुपी 101 फेरफार 2021 सुधारित

                    

           तलाठी यांचे दैनिक कार्याचा महत्वाचा भाग म्हणजे "फेरफार".
  महसुल खात्यामध्ये नव्याने रुजु झाल्यावर तलाठीयांना फेरफार नोंदी बाबत बराच संभ्रम असतो.नेहमीपेक्षा वेगळी फेरफार नोंद आली की काहींचा गोंधळ उडतो.कोणतीही घटना गोष्टीरुपात सांगितली तर ती बऱ्याच काळ लक्षात राहते. गोष्टीरुपी सांगितलेला फेरफार नोंदीचा ही असाच उपयोग होऊ शकतो याच कल्पनेतुन डॉ. संजय कुंडेटकर सर ,उपजिल्हाधिकारी सातारा यांनी महाराष्ट्रातील सर्व तलाठी बंधु भगीनींन साठी "गोष्टीरुपी एकशेएक फेरफार " हे पुस्तक  सरळ व सोप्या भाषेत लिहीले आहे..  महाराष्ट्रातील सर्व तलाठी बंधु भगीनीं यांनी सदर पुस्तक नेहमी आपले संग्रही ठेवावे म्हणजे आपले दैनदिनफेरफाराचे काम अधिक सुलभ होईल.सदर पुस्तक PDFस्वरुपात मिळविण्यासाठी खालील लिंकचा उपयोग करा.

  लेखक:- डॉ. संजय कुंडेटकर सर, उपजिल्हाधिकारी 
                dcsanjayk@gmail.com

  संकलन:- कामराज ब चौधरी तलाठी-पुसद 
  ता.पुसद जि.यवतमाळ ckamraj@outlook.com
  प्रकाशक:- www.talathiinmaharashtra.in
  ( महाराष्ट्रातील तलाठी यांचे कार्यासाठी उपयुक्त असे एकमेव संकेत स्थळ. )