• *मुख्यपृष्ठ*
 • *डाऊनलोड*
 • *सेवा विषयक*
 • *नियम व पुस्तके*
 • *शासकिय योजना*
 • *महत्वाचे*
 • *आमच्या विषयी*
 • *सर्व लेख वाचा*
 • *शोध विभाग*
 • *बदली विभाग*
 • *महाराष्ट्र लाेकसेवा हक्क अध्यादेश*
 • *प्रश्न येथे विचारा*
 • *संगणक विभाग*
 • *डॉ.संजय कुंडेटकर सर,विभाग*
 • *महाराष्ट्रातील सर्व गावांचे गाव नकाशे गट/सर्वे निहाय*
 • *ई-फेरफार*विभाग*
 • *सेवांतर्गत परीक्षा *विभाग*
 • *echawdi you tube chenel *
 • Sports

  महाराष्ट्रातील तलाठी संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत! सतत अपडेट होणाऱ्या या संकेतस्थळाला आणखी चांगले बनविण्यासाठी आपल्या कडे GR,ऑनलाईन विषयी माहीती व ईतर संदर्भ साहीत्य असल्यास ckamraj@outlook.com ह्या मेल id वर पाठवा.ती माहिती या संकेतस्थळावर आपल्या नावासह प्रसिध्द केली जाईल..धन्यवाद!!

  २६ जून, २०१५

  “0029-जमीन महसूल,करमणूक शुल्क व गौण खनि‍जे उत्खनन लेखाशिर्षखाली वसूल करण्यात येणारा महसूल “शासकीय जमा लेखाांकन प्रणाली” (GRAS) या प्रणालीद्वारे जमा करण्याबाबत .

                            महसूल विभागाकढुन जमा करण्यात येणारा महसूल “शासकीय जमा लेखाांकन प्रणाली” (Government Receipt Accounting System- GRAS) या प्रणालीव्‍दारे शासनाच्या तिजोरीत जमा करण्याची पध्दत संपुर्ण राज्यात दि..1.8.2015 पासून लागू करण्यात येत आहे. राज्यातील सहा महसूली विभागांतर्गत सर्व जिल्‍हाधिकारी कार्यालये व त्‍या अतर्गत येणा-या   उपविभागीय आणी तहसिल कार्यालया मध्‍ये सदर प्रणाली दि.1.8.2015 पासून न चुकता लागू होईल हे सुनिच्‍छीत  करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागीय आयुक्त व जिल्हाधीकारी यांची असुन त्‍या बाबतचे प्रशिक्षणची जबाबदारी हि वित्त विभागाच्या व्हच्‍र्युअल ट्रेझरी  कार्यालयामार्फत देण्यात येऊन ते दि.31.7.2015 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
                            या बाबत दि.26/06/2015 चा शासन निर्णय येथे पहा.

  GRAS side 

  २० जून, २०१५

  ई-फेरफार पूर्व ७/१२ च्या डाटाची योग्यता चाचणी.

                                            ई-फेरफार / ई-चावडी प्रकल्‍पासाठी आपल्‍या तालुक्‍याचा NLRMP 7/12 चा डेटा स्‍टेट डाटा सेंटरवर अपलोड झाल्‍यावर. ई- फेरफार पूर्व ७/१२ च्या डाटाची योग्यता चाचण्‍ाी करणे  करिता eMutation.capabillity.Test(ECT) हया लींक चा वापर करुन ई- फेरफार ७/१२ पुर्व ऑनलाईन चाचणी घेता  येईल  येईल.७/१२ मध्ये फेरफार घेण्यापुर्वी त्या गटात काही त्रृटी आहेत काय ? हे फेरफार घेण्यापुर्वीच तपासता येइल . गटामध्ये त्रृटी  असल्यास कोणत्या प्रकारात काय त्रृटी आहे. उदा. अहवाल क्रमांक १ते१४,DBATool ईत्यादी मधील त्रृटी समजेल त्यामुळे फेरफार नोंदविण्यापुर्वी त्रृटी  दुरुस्तकेल्यास प्रलंबित फेरफारची संख्या   कमी होइल.

  ११ जून, २०१५

  रजा प्रवास सवलती संदर्भातील तरतूदींमध्‍ये सुधारणा करणेबाबत.( L.T.C )

                  राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचा-याांना मुख्‍यालयापासुन त्यांच्या स्वग्रामी जाण्यासाठी चार वर्षाच्‍या एका गटवर्षात दोन स्वग्राम किंवा एक महाराष्‍ट्र दशर्न व एक स्वग्राम रजा प्रवास सवलत अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहे. सदर सवलतीच्या अनुषांगाने दि.10/06/2015च्‍या शासन निर्णयात नमुद केल्यानुसार अटी व शर्ती एकत्रितपणे  विहीत करण्यात येत आहेत. सदर सुधारीत निर्णयात अविवाहीत कर्मचारी यांची कुटुंब व्‍याख्‍या दिली आहे.
                    सदर शासन निर्णय येथे पहा.

  ४ जून, २०१५

  संगणीकृत 7/12 डेटा ऑनलाईन दुरस्‍ती बाबत.(NLRMP)

                  ई-फेरफार / ई-चावडी प्रकल्‍पासाठी आपल्‍या तालुक्‍याचा NLRMP 7/12 चा डेटा स्‍टेट डाटा सेंटरवर अपलोड झाल्‍यावर  संगणीकृत 7/12 डेटामध्‍ये जर काही दुरुस्‍ती करावयाची तर  online data correction  हया लींक चा वापर करुन संगणीकृत डेटा मध्‍ये ऑनलाईन दुरुस्‍ती करता येईल.